Nie masz czasu na szukanie?

71 353 52 51 Centrala Obsługi Klienta

biuro@prolearning.pl

Pobierz PDF Pobierz DOC Formularz na szkolenie

1 +
= 10

Akademia managera

Program

Istnieje możliwość realizacji wybranych zagadnień.

 

Moduł I: Budowanie współpracy i kierowanie zespołem

 

 

Główne obszary działania kierownika zespołu – rola menedżera w realizowaniu procesów:

 

 • pojęcie przywództwa (leadership) w organizacji oraz rola menedżera/lidera zespołu,
 • podstawowe funkcje kierownika (budowanie zespołu, komunikowanie się z pracownikami),
 • rozwijanie pracowników (delegowanie i coaching).

 

Style pracy w zespole – struktura zespołu:

 

 • Analiza wpływu własnego stylu działania i stylu pracowników na pracę zespołu,
 • Rodzaje zachowań i ich wpływ na efekt działań zespołu,
 • Interakcje wewnątrz zespołu,
 • Wpływ stosunków interpersonalnych na pracę zespołu.

 

Jak budować skuteczny zespół:

 

 • efektywna organizacja zadań na poszczególnych etapach pracy z grupą,
 • planowanie działań wspomagających rozwój zespołu,
 • atmosfera i współpraca- wspieranie i zarządzanie.

 

Metody i techniki kierowania zespołem:

 

 • Najnowsze tendencje w kierowaniu zespołem, dopasowanie działań własnych do dojrzałości zespołu;
 • Różnice pomiędzy kierownikiem, liderem a coachem;
 • Zarządzanie zespołem rozproszonym;
 • Komunikacja za pomocą nowoczesnych technologii;

 

Trudne sytuacje w zarządzaniu zespołem:

 

 • Asertywność w kontaktach z pracownikami;
 • Zarządzanie kryzysem w zespole;
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole;
 • Zarządzanie frakcjami w zespole;
 • Przekazywanie trudnych informacji;
 • Zwalnianie członka zespołu;

 

 

Moduł II: Skuteczne delegowanie zadań.

 

 

Czym jest delegowanie zadań? Istota, celowość i korzyści delegowania zadań.

 

Warunki skutecznego delegowania zadań:

 • dopasowanie zlecanych zadań do kompetencji pracownika,
 • każdy z nas jest inny – uwarunkowania osobowościowe pracowników przy delegowaniu zadań,
 • znaczenie właściwego komunikowania delegowanych zadań – artykulacja oczekiwań,
 • daj coś od siebie – decyzyjność jako uprawnienie pracowników,
 • motywacja pracownika, a delegowanie zadań – istota korelacji,
 • „wiesz co i jak masz robić?” – zadbaj o informację zwrotną.

 

Delegowanie zadań krok po kroku:

 • wyjaśnienie celu i nazwanie zadania,
 • podanie terminu realizacji,
 • przekazanie wytycznych do zadania,
 • monitoring postępów i wykonania zadania,
 • rozliczenie zadania,
 • opieka i wsparcie na każdym etapie.

 

Bariery skutecznego delegowania zadań:

 1. Po stronie szefa:
 • brakuje mi umiejętności menedżerskich,
 • nie lubię delegować zadań,
 • wolę zrobić to sam, przynajmniej mam pewność co do efektu,
 • boję się, że stracę władzę nad zespołem.
 1. Po stronie pracownika:
 • Nie chcę brać na siebie dodatkowych obowiązków,
 • Czy podołam tej odpowiedzialności? Co w przypadku, gdy zawiodę?

 

Zadanie wykonane –  porozmawiajmy o tym. Ocena pracownika po wykonanym zadaniu:

 • tworzenie sprzyjającego klimatu do rozmowy,
 • techniki prowadzenia rozmowy oceniającej,
 • pochwała jaka narzędzie okazywania zadowolenia z pracy,
 • gdy nie jesteś zadowolony z efektu – umiejętność konstruktywnej krytyki.

 

Moduł III Komunikacja asertywna

 

Asertywność a inne rodzaje zachowań:

 • Czym jest asertywność?
 • Zasadnicze różnice pomiędzy zachowaniem asertywnym, a agresywnym i uległym,

 

Moja asertywność:

 • Czy jestem osobą asertywną?
 • Co utrudnia mi przyjęcie postawy asertywnej?
 • Analiza asertywności – określenie poziomu asertywności w różnych sferach życia.

 

Ćwiczymy zachowania asertywne:

 • Odmawianie,
 • wykorzystywanie komunikatu „ja” do wyrażania własnych opinii,
 • wyrażanie krytyki,
 • stawianie granic i akcentowanie własnych potrzeb,
 • przechodzenie od komunikacji negatywnej (narzekanie, roszczenia, negacja, unikanie) do konstruktywnej (proponowanie i poszukiwanie rozwiązań, empatyczne słuchanie, samokontrola emocji, nastawienie na współpracę i kompromis),
 • asertywna komunikacja w sytuacjach stresujących i konfliktowych,
 • asertywność w komunikacji w ramach zespołów rozproszonych.

 

 

Moduł IV Motywowanie pracowników

 

 

Motywowanie jako narzędzie profesjonalnego menedżera:

 

 • czym jest motywacja i jakie są jej źródła,
 • znaczenie roli motywacji we współczesnym biznesie,
 • co motywuje i demotywuje pracowników;

 

Rola pracownika w strukturze organizacji:

 

 • analiza potrzeb pracownika,
 • identyfikacja pracownika z firmą jako klucz do zbudowania trwałej relacji,
 • jak komunikować cele organizacji, aby stały się celami zawodowymi pracownika,
 • znaczenie dopasowania kompetencji pracownika do wymagań stanowiska pracy.

 

Gdy motywacji brak – rozpoznawania spadku motywacji u pracowników:

 

 • dlaczego nie mam ochoty pracować? Przyczyny spadku motywacji do pracy,
 • czynniki potęgujące spadek motywacji,
 • objawy obniżonej motywacji do pracy,
 • rozpoznawanie i przeciwdziałanie czynnikom demotywującym.

 

Skuteczne motywowanie zespołu:

 

 • specyfika typów osobowościowych a czynniki motywujące pracowników,
 • motywacja finansowa i pozafinansowa,
 • rola lidera i jego wpływ na postawy i motywację pracowników,
 • budowa zaangażowania zespołu w wykonywane czynności.

 

Do rzeczy: jak motywować? Motywowanie poprzez efektywne komunikowanie:

 

 • rozprawa o karach i nagrodach, czyli jak ganić i chwalić, by zrealizować cele organizacji
  i zyskać szacunek pracownika – konstruktywna krytyka i twórcza pochwała,
 • moc informacji zwrotnej jako podstawy pozytywnej relacji na linii przełożony – pracownik,
 • stymulowanie pracowników do twórczej i zespołowej pracy na rzecz realizacji wspólnego celu,
 • zadanie skrojone na miarę – jak dobrać rodzaj zadania do umiejętności i predyspozycji pracownika,
 • rozmowy korygujące zachowania i oceniające prace – schemat rozmów.

 

 

Moduł V Profesjonalna autoprezentacja jako element budowania wizerunku

                                                                                                            

 

Sztuka udanych wystąpień publicznych:

 

 • skuteczna komunikacja,
 • tworzenie scenariusza dobrej prezentacji,
 • spójność przekazu w treści, głosie, gestykulacji i mimice twarzy,
 • techniki budowania kontaktu i podtrzymywania uwagi odbiorców.

 

Znaczenie emocji w wystąpieniach publicznych – praktyczne sposoby walki z tremą:

 

 • panowanie nad sobą w warunkach silnego stresu,
 • sposoby szybkiego tonizowania nastroju,
 • praca z oddechem (oddychanie przeponowe),
 • wizualizacja jako narzędzie ochrony przed stresem.

 

Budowanie wizerunku:

 

 • efekt pierwszego wrażenia,
 • podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • prezencja jako element kreowania wizerunku.

 

Moduł VI Zarządzanie konfliktem

 

 

Istota konfliktu:

 • Czym jest konflikt? Jakie są jego źródła?
 • rodzaje konfliktów,
 • negatywne i pozytywne skutki konfliktu.

 

Czy konfliktem da się sterować:

 • wskaźniki pozwalające rozpoznać symptomy konfliktu,
 • co muszę wiedzieć o sobie i pracownikach w momencie wybuchu konfliktu? Wpływ typu osobowości osób uwikłanych w konflikt na ich reakcję w sytuacjach konfliktowych,
 • style reagowania na konflikt,
 • techniki wywierania wpływu pozwalające kierować konfliktem w pożądanym kierunku.

 

Wychodzenie z sytuacji konfliktowej – ćwiczenia praktyczne:

 • kierowanie emocjami celem wygaszenia negatywnych emocji,
 • dobór warunków brzegowych do pracy z konfliktem,
 • plan działania walki z konfliktem,
 • elementy mediacji jako sposobu rozwiązywania konfliktów.

 

Moduł VII Zarządzanie stresem

 

 

Wprowadzenie, czyli kilka słów o stresie:

 

 • definicja pojęcia stresu,
 • pozytywne i negatywne skutki oddziaływania stresu,
 • zrozumienie stresu – źródła i przyczyny powstawania,
 • symptomy stresu w różnych obszarach (myślenie, zachowanie, emocje, ciało),
 • poziomy stresu – zależność między stresem a wydajnością,
 • rodzaje sytuacji stresujących, przyczyny stresu w miejscu pracy.

 

Techniki radzenia sobie ze stresem:

 

 • zmiana w systemie przekonań i nastawieniu do świata,
 • efektywna organizacja i zarządzanie czasem jako skuteczne metody redukcji stresu,
 • fizyczne metody redukcji stresu (ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne, wizualizacja, medytacja),
 • eliminacja stresu z własnego otoczenia.

 

Efektywna komunikacja jako element redukcji stresu:

 

 • przyczyny powstawania zniekształceń i nadinterpretacji,
 • wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych,
 • bariery komunikacyjne,
 • wypracowanie własnego modelu komunikacji,
 • praca z gniewem.

 

Rozwijanie w sobie odporności na stres a wypalenie zawodowe:

 

 • jak rodzić sobie z presją czasu i otoczenia,
 • sposoby unikania sytuacji stresogennych,
 • metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • wewnętrzna organizacja pracy,
 • frustracja i wypalenie zawodowe: czynniki, symptomy, sposoby unikania.

 

 

Moduł VIII Zarządzanie sobą i zespołem w procesie zmiany

 

 

Psychologia zmiany:

 

 • czym jest zmiana i kiedy warto ją przeprowadzić,
 • zmiana jako szansa i proces,
 • przygotowanie do zmiany – im więcej wiemy tym mniej się boimy.

 

Etapy zarządzania w procesie zmiany:

 

 • ustalenie ogólnego celu organizacyjnego, obszaru zmiany,
 • rozważanie ważności i wielkości zmiany,
 • kierowanie wdrażaniem zmiany,
 • opór do zmiany – jak go przezwyciężyć,
 • wdrażanie zmiany jako projekt,
 • kreatywne zarządzanie zmianą.

 

Pracownicy a zmiany:

 

 • rola komunikacji w procesie zmiany,
 • postawy i emocje wobec zmian – wpływ zmian na zachowania pracowników,
 • jak włączyć pracowników w proces zmian – przełamywanie niechęci wobec zmiany,
 • sposoby motywowania jednostek do zmian przy użyciu indywidualnych motywatorów.

 

Rola menedżera w zarządzaniu  procesem zmiany, jej kreowaniu i wprowadzaniu:

 

 • jak być liderem w każdej sytuacji?,
 • rola lidera w obliczu zmiany,
 • dobór narzędzi i technik do zarządzania zmianą,
 • budowanie zaufania i akceptacji zmian organizacyjnych,
 • jak przekonywać ludzi do zmiany.

 

 1. Studium przypadku – wdrożenie zmiany w zespole.

Metody pracy

 • Warsztaty
 • case study
 • ćwiczenia na autorskich arkuszach
 • burze mózgów
 • ćwiczenia indywidualne, grupowe
 • dyskusje
 • odgrywanie scenek
 • moderowane uczenie się przez doświadczenie (cykl KOLBA)
 • follow-up – sesje mające na celu weryfikację zastosowanych elementów z warsztatów w codziennej pracy.

Cel

 • Skuteczne delegowanie zadań
 • Efektywne kierowanie zespołem
 • Zwiększenie zaangażowania dozoru- funkcja dozorowo zarządcza
 • Zdyscyplinowanie
 • Zainteresowanie pracą współpracowników- monitoring
 • Skuteczne przekazywanie informacji- łatwość przekazu; skuteczna komunikacja
 • Zwiększenie świadomości bycia odpowiedzialnym

W ramach uczestnictwa zapewniamy

 • opracowanie metod warsztatowych projektu pod specyfikę branży,
 • doprecyzowanie programu,
 • opracowanie dodatkowych materiałów szkoleniowych zgodnie z ustalonym planem,
 • opracowanie ćwiczeń dostosowanych pod specyfikę branży,
 • organizacje warsztatów oraz zapewnienie doświadczonego  trenera,
 • catering podczas przerw (kawa, herbata, ciastka),
 • lunch,
 • przekazanie wypracowanych przez uczestników materiałów,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • badanie satysfakcji uczestników,
 • raport dotyczący rezultatów,
 • roczne konsultacje mailowe / telefoniczne dotyczące tematyki projektu,
 • imienne Certyfikaty dla każdego uczestnika.

 

Opinia uczestników o szkoleniu

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Polecam

Sławomir Gołuński


Prowadzący wykazali się bardzo dużą wiedzą z omawianych zagadnień, sposób prowadzenia i przekazywanie wiedzy za pomocą przykładów najwyższym poziomie.

Zbigniew Pucia


Godny polecenia sposób szkolenia i interakcje ze szkolonymi ze strony prowadzących

Uczestnik szkolenia


Szkolenie pokazało w jakich sytuacjach popełniamy błędy nieświadomie i nauczyło nas je zobrazować by nauczyć się je poprawiać.

Joanna Kuczniak

Referencje

"Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu „Radio Opole” Spółka Akcyjna w ramach programu doskonalenia zawodowego pracowników podjęła współpracę z firmą Centrum Innowacji ProLearning. Przedmiotem ostatnio realizowanego projektu…"

Radio Opole

więcej

"MPK Poznań Sp. z o.o. rekomenduje współpracę z Centrum Innowacji ProLearning w zakresie szkoleń menedżerskich. W dniu 12 maja 2017 r. nasza Spółka zorganizowała spotkanie menedżerskie, w którym udział wzięli…"

MPK Poznań Sp. z o.o.

więcej
więcej referencji

Ostatnio przeglądane

Słowa kluczowe

Kompetencje menadżerskie, akademia managera, budowanie współpracy, leadership, coaching, skuteczny zespół, techniki kierowania zespołem, trudne sytuacje, delegowanie zadań, efektywne zarządzanie, zarządzanie zespołem, skuteczny manager
 • Nasze certyfikacje

 • International Coach Federation
 • Matrik

Kurs:

Czas trwania:
Liczba godzin dziennie:
Liczba dni:
Lokalizacja:
Termin
Cena netto :

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza w celu zapisu na wybrane egzaminy.

Kod * Nazwa * Data * Godzina Opcja
+

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×