Nie masz czasu na szukanie?

508 913 532 Centrala Obsługi Klienta

biuro@prolearning.pl

Pobierz PDF Pobierz DOC Formularz na szkolenie

9 +
= 10

Akademia efektywnego przywództwa (leadership)- jak zarządzać sobą i pokoleniami XYZ? Nowe trendy w zarządzaniu. Warsztaty eksperckie.

Cele

Cel ogólny:

Najistotniejszym celem spotkań jest rozwijanie osobistego przywództwa. Mocną stroną Akademii jest podejście narzędziowe (uzbrajamy lidera, menedżera w narzędzia zarządzania sobą i podwładnymi). Dodatkowo przekazujemy najnowszą wiedzę i świeże doświadczenia z rynku w obszarze wdrażania najnowszych trendów zarządzania.

W teorii i praktyce istnieje bardzo wiele podejść i modeli kształtowania przywództwa. Umiejętność zbudowania własnych cech i wyróżników może mieć bezpośredni wpływ na nasze świadome planowanie i realizowanie kariery zawodowej. Wymiana doświadczeń i rekomendacje od ekspertów stanowią istotny wyróżnik i wartość dodaną Akademii.

Cele szczegółowe- odpowiemy na pytania:

 • Jak rozwijać samego siebie?
 • Jakim jestem liderem/kierownikiem/menedżerem?
 • Jak dotrzeć do pracowników?
 • Jak jestem odbierany przez pracowników?
 • Jak rozpoznać własne mocne strony w funkcji przywództwa?
 • Jak przekazywać skutecznie informację i polecenia?
 • Jak zbudować własny autorytet przywódcy?
 • Jak rozwiązywać konflikty?
 • Jak motywować i angażować pracowników?
 • Jak zarządzać zespołami pracującymi na odległość (wirtualny zespół rozproszony)?
 • Jak przewodzić zespołami samoorganizującymi się?
 • Jak skutecznie zarządzać Pokoleniami XYZ?
 • Jak kształtować osobiste przywództwo w zwinnych metodykach zarządzania projektami (Agile)?
 • Bursztyn, zieleń czy turkus- jak moje osobiste przywództwo wpisuje się w styl zarządzania organizacją, w której dziś działam?

 

Wprowadzenie

Najważniejsze powody, dla których zaprojektowaliśmy Akademię to:

 1. dostarczenie osobom, które chcą rozwijać osobiste przywództwo możliwości zwiększenia świadomości siebie, tego co w sobie mam silnego, co stanowi mój wyróżnik i na czym mogę zbudować osobisty autorytet przywódcy?
 2. uporządkowanie dotychczasowej wiedzy i umiejętności w obszarze osobistego przywództwa (leadership) zdobytych podczas innych form doszkalania;
 3. nabycie lub wzmocnienie umiejętności efektywnego przywództwa;
 4. dostarczenie narzędzi do usprawnienia zarządzania pracownikami w autorskim modelu ProLearning:

 

Przewodzenie ludźmi= zarządzanie kompetencjami + mocne strony własne i pracowników,

 

 1. dostarczenie ugruntowanych i najnowszych narzędzi lidera zarządzania sobą i podwładnymi;
 2. warsztaty eksperckie gwarantujące praktykę.
 3. prowadzenie przez doświadczonych ekspertów mających bieżący kontakt zarówno z praktyką gospodarczą, jak i najnowszymi badaniami naukowymi w zakresie zarządzania ludźmi, przywództwa indywidualnego i organizacyjnego, a także dyscyplin powiązanych.

Dla kogo?

Szkolenie jest przeznaczone dla: sukcesorów, kierowników, dyrektorów, właścicieli firm, członków zarządu, osób mających wpływ na pracę innych pracowników, osób związanych z wolontariatem.

 

Prolog

Ja w centrum zainteresowania; jak zarządzać własnym ego? Kiedy je pobudzić, a kiedy uspokoić? Czy znam swoje realne strefy wpływu i kontroli? A co z samokontrolą? Kiedy umiem samego siebie opanować, a kiedy „odpuszczam”? Jestem  jaki jestem i takim mnie akceptujcie, czy chcę być lepszy i pracuję nad sobą? Czy jestem autorytetem dla innych?
– jeśli chcesz sprowokować siebie do zadawania wymienionych pytań, rozwoju siebie i samodoskonaleniaAkademia przywództwa jest dla Ciebie.

 

Program

Warsztat I. Ja w modelu osobistego przywództwa cz.1- 1,5 dnia

Korzyści: Moduł pozwoli na zapoznanie się z innymi uczestnikami, wymianę dotychczasowej wiedzy i umiejętności dotyczącej osobistego przywództwa oraz zapoznanie się z najbardziej rozpowszechnionymi modelami przywództwa. Pozwoli także na wstępną identyfikację: „Ja w przywództwie”.

 

Zagadnienia:

 1. Warsztat wprowadzający i rozpoczynający Akademię.
 2. Wymiana dotychczasowych doświadczeń w zakresie osobistego przywództwa.
 3. Modele przywództwa- literatura i praktyka.
 4. Mój preferowany styl zarządzania.
 5. Jakim przywódcą jesteś na dziś?- Twoje wyróżniki osobistego przywództwa.
 6. Który model przywództwa jest Ci najbliższy?
 7. Jak Twój styl osobistego przywództwa przełoży się na skuteczność biznesową?
 8. Jak radzić sobie z coraz większym zakresem odpowiedzialności?
 9. Umiejętność użycia osobistego przywództwa do zaistniałej sytuacji, zespołu i organizacji.
 10. Budowanie autorytetu – inspiracje wg osiągnieć innych przywódców.
 11. Zagrożenia zawodowe– wypalenie, długoterminowy stres, presja.

Warsztat II i III. Komunikacja jako „matka” efektywnego przywództwa 2×1,5 dnia (3 dni)

Korzyści: Uczestnicy uaktualniają i porządkują wiedzę z zakresu komunikacji tradycyjnej
i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Wiedza jak technologia, zmienia nasz sposób komunikacji, jest bardzo użyteczna. Uczestnicy mogą ją od razu zaadoptować w codziennej pracy poprzez zastosowanie reguł komunikacji e-mail. Najbardziej docenianą przez uczestników jest umiejętność rozwiązywania problemów przekazywanych drogą e-mail. Graficzna diagnoza aktualnego systemu i przebiegu komunikacji między zespołem wskazuje elementy do poprawy. Praca nad indywidualnym stylem komunikacji bezpośredniej pozwala zwiększyć skuteczność własnego porozumiewania się z podwładnymi i współpracownikami. Rekomendacje eksperckie od prowadzącego dotyczące skutecznej komunikacji oraz „best practice” innych firm wzbogaca szkolenie i zachęca do wymiany doświadczeń. Udział w Akademii pozwala także na poznanie najczęstszych źródeł konfliktów na tle komunikacyjnym.

 

Zagadnienia:

 1. Mój styl komunikowania się.
 2. Jak się komunikuję w roli lidera/kierownika/menedżera?
 3. Moje mocne strony w komunikacji w procesie przewodzenia ludźmi.
 4. Komunikacja, a struktura organizacyjna firmy, w której pracuję.
 5. Warunki efektywnej komunikacji z innymi pracownikami w procesie przewodzenia ludźmi.
 6. Usprawnienia, które pozwolą na unikanie błędów komunikacyjnych.
 7. Doradztwo w zakresie diagnozowania i załagodzenia konfliktów.
 8. Asertywność, jako jeden z elementów efektywnej komunikacji.
 9. Efektywna komunikacja e-mailowa.
 10. Komunikacja w zespole rozproszonym w warunkach wirtualnych.
 11. Komunikacja w zespole pracującym według zwinnych metodyk zarządzania projektami (Agile).
 12. Komunikacja między generacjami (Pokolenie BBXYZ).
 13. Podsumowanie- kształtowanie efektywnego przywództwa w zakresie komunikacji.

Warsztat IV. Zarządzanie konfliktem jako sprawdzian na skuteczność przywódcy.

1,5 dnia

Korzyści: Wielu pracowników podczas prowadzonych przez nas szkoleń, przywołując przywódców z którymi pracowali w przeszłości z nutą żalu wypowiadają się o tych, którzy unikali konfliktów pracowniczych. Umiejętność radzenia sobie z konfliktami jest pewnego rodzaju wyrazem skuteczności przywódcy. Efektywne przywództwo staje się dla lidera bardzo skomplikowane, gdy konflikt dotyczy osoby oddalonej od nas tysiące km lub wynika z różnic w wieku członków zespołu.

Zagadnienia:

 1. Źródła konfliktów.
 2. Przyczyny konfliktów. Praca na przykładach uczestników.
 3. Konflikty a Generacje XYZ.
 4. Konflikty w zespołach wirtualnych.
 5. Metody na rozwiązywanie konfliktów.
 6. Język perswazji i techniki wywierania wpływu.
 7. Praktyka rozmów konfliktowych. Każdy z uczestników ma okazję na przećwiczenie w bezpiecznych warunkach metody na rozwiązywanie najczęstszych konfliktów i otrzymanie feedback.

Warsztat V. Skuteczne przekazywanie informacji, poleceń, delegowanie i monitorowanie zadań w procesie efektywnego przywództwa.

1,5 dnia

Korzyści: Dla wielu osób delegowanie zadań, jako jedna z funkcji kierowniczych jest bardzo trudna. Odcięcie się od wyobrażenia, że najlepiej sami wykonamy jakieś zadanie,
bo tłumaczenie pracownikowi jak je zrealizować, zajmie nam w zasadzie tyle samo czasu,
co zrobienie go samodzielnie i mam pewność, co do efektu, jest pierwszym i kluczowym krokiem do wzbogacenia osobistego przywództwa. Umiejętność zarządzania zadaniami
w dopasowaniu do nie tylko kompetencji, ale i mocnych stron pracownika jest już formą rozwijania i stosowania świadomego przywództwa.

Przyjmuje się, że „matką kompetencji” jest komunikacja, z kolei „matką jakości” jest kontrola. Ten moduł odpowiada na ważne pytania: kiedy stosować kontrolę, a kiedy monitorowanie? Czy wszystkie aktywności i zadania pracownika wymagają kontroli? Jak przeprowadzić kontrolę zadań, aby nie wywołać tematu mobbingu pracowniczego? Dowiesz się również jakie mierniki stanowią o sukcesie efektywności wykonanych zadań z uwzględnieniem pracy z Generacjami BBXYZ i wirtualnym zespołem.

 

Zagadnienia:

 1. Warunki skutecznego delegowania zadań.
 2. Moje mocne strony w delegowaniu i monitorowaniu pracy.
 3. Jak dzielić się i przekazywać odpowiedzialność?
 4. Delegowanie zadań, dopasowanie zadań do kompetencji i mocnych stron pracownika.
 5. Bariery skutecznego delegowania zadań.
 6. Monitoring zadań, jako proces skuteczności działań pracownika.
 7. Monitoring zadań, jako możliwość skorygowania przebiegu pracy pracownika.
 8. W jaki sposób i kiedy monitorować wyznaczone zadania?
 9. Błędy popełniane przez zespół podczas wykonywania zleconych zadań, jako informacja zwrotna dla zarządzającego.
 10. Zadanie wykonane – porozmawiajmy o tym. Ocena pracownika po wykonanym zadaniu. Mierzenie efektywności wykonywanych działań przez pracowników.
 11. Delegowanie i monitorowanie pracy z uwzględnieniem Pokoleń BBXYZ.
 12. Delegowanie i monitorowanie pracy w wirtualnym zespole.
 13. Jak wyegzekwować zadanie na umówiony termin?
 14. Podsumowanie- kształtowanie efektywnego przywództwa w zakresie delegowania i monitorowania zadań.

 

Warsztat VI. Motywowanie, budowanie i utrzymanie zaangażowania w procesie efektywnego przywództwa. 1,5 dnia

Korzyści: W dzisiejszej złożoności zadań świadomemu przywódcy zależy nie tylko
na zmotywowanym pracowniku, zależy mu przede wszystkim na zaangażowanym pracowniku. Dodatkowo kształtowanie automotywacji pracownika jest realnym wyzwaniem dla każdego przywódcy. Ten moduł przybliży sprawdzone (poparte studium przypadków), a także najnowsze metody motywowania i budowania zaangażowania z życia firm w różnych branżach. Na podstawie wymiany doświadczeń zostaną rozpoznane najczęstsze przyczyny spadku motywacji u pracowników. Istotne jest także rozpoznanie własnych motywatorów
i demotywatorów; czyli co nam dodaje skrzydeł, a co je podcina? Kiedy sami jesteśmy zmotywowani, a kiedy zdemotywowani?

Zagadnienia:

 1. Motywowanie a przywództwo- moje mocne strony.
 2. Motywowanie jako narzędzie w efektywnym przywództwie.
 3. Rola pracownika w strukturze organizacji.
 4. Gdy motywacji brak – rozpoznawanie spadku motywacji u pracowników.
 5. Instrumenty finansowe i pozafinansowe motywowania pracownika.
 6. Skuteczne motywowanie zespołu z uwzględnieniem Pokoleń BBXYZ.
 7. Jak motywować „na odległość” w zespole wirtualnym?
 8. Motywowanie i utrzymanie zaangażowania w zwinnych zespołach projektowych (Agile).
 9. Motywowanie poprzez efektywne komunikowanie i zaangażowanie.
 10. Prowadzenie rozmów motywujących i dotyczących oceny pracowniczej.
 11. Podsumowanie- kształtowanie efektywnego przywództwa w zakresie motywowania siebie i innych oraz utrzymania zaangażowania.

 

Warsztat VII. Konstruktywna informacja zwrotna w procesie oceny pracowniczej, rozwoju pracownika, zwalniania pracownika.

1,5 dnia

Korzyści: W przypadku rozmów oceniających ćwiczeń nigdy za wiele; każda rozmowa przebiega inaczej i kluczowe jest do niej przygotowanie. Nauczenie się zbudowania własnej check listy zadań przed rozmową oceniającą- wpłynie na Twoją pewność siebie. Dzięki przygotowaniu własnego Kodeksu dobrych praktyk unikniesz „10 grzechów głównych” podczas rozmów oceniających. Jak zakończyć rozmowę, aby utrzymać lojalność i morale pracownika? Wykorzystaj rozmowę oceniającą, aby dowiedzieć się czegoś więcej o Twoim stylu zarządzania od podwładnego. Dowiesz się, czy potrafisz przyjmować informację zwrotną na swój temat.

Dziś znaczenie rozwoju zawodowego i osobistego jest coraz mocniej akcentowane przez pracowników. Świadome przywództwo to dbanie o samodoskonalenie i wspieranie ścieżki kariery ludzi, za których jest się odpowiedzialnym. Wielu menedżerów ma obawy przed rozwijaniem pracowników. Podczas omawianego modułu przekonasz się czy z łatwością, czy z trudnością przychodzi Ci zaplanowanie i realizowanie funkcji dotyczącej zadbania o rozwój własny i podległych pracowników.

Zagadnienia:

 1. Rozmowa oceniająca, jako narzędzie motywowania i budowania zaangażowania pracowników.
 2. Warunki niezbędne do przeprowadzenia efektywnej rozmowy oceniającej.
 3. Wpływ emocji na ocenę pracownika.
 4. Przebieg rozmowy oceniającej.
 5. Sytuacje trudne w rozmowach oceniających-radzenie sobie z obiekcjami
  i różnicą zdań. Błędy oceny i jak ich uniknąć.
 6. Metody budowania ścieżki rozwoju pracownika po przeprowadzonej rozmowie oceniającej.
 7. Jak wpływać na rozwój pracowników Pokoleń BBXYZ?
 8. Realizacja planu rozwojowego. Zarządzanie mocnymi stronami pracowników.
 9. Przeprowadzenie rozmowy oceniającej jako sposób na zatrzymanie utalentowanych pracowników w firmie.
 10. Praktyka rozmów oceniających. Każdy z uczestników ma okazję na przećwiczenie w bezpiecznych warunkach modeli rozmowy oceniającej z nowym arkuszem i otrzymanie feedback.
 11. Proces zwalniania pracownika. Jak zwalniać?- Umiejętność przeprowadzenia rozmowy zwalniającej.
 12. Podsumowanie

 

Warsztat VIII: Mój rozwój – wzmacnianie osobistego przywództwa cz.2-1,5 dnia

Korzyści: Czy potrafimy rozwijać się zgodnie z własnym potencjałem i dotychczas dostrzeżonymi własnymi mocnymi stronami? Na ile potrafimy skutecznie obserwować naszych podwładnych, nie tyle w perspektywie, co im się nie udaje, ale co i z jakich powodów wychodzi im świetnie? Czy potrafimy powiązać rozwój pracownika z celami firmy?

Zagadnienia:

 1. Tworzenie własnego autorytetu lidera.
 2. Ja jako lider. Autoprezentacja. Otrzymanie feedbacku.
 3. Ja w roli coacha, Ja w roli mentora, Ja w roli tutora.
 4. Moje talenty wspierające efektywne przywództwo.
 5. Czym jest dla mnie rozwój zawodowy i dlaczego jest tak ważny?
 6. Gdzie jestem dziś a gdzie chcę być- samodoskonalenie i własny rozwój.
 7. Rzeczywistość cyfrowa a prywatność przywódcy- świadome budowanie marki lidera w sieci.
 8. Moje wskaźniki efektywnego przywództwa- narzędzia pomiaru.
 9. Podsumowanie

 

Warsztat IX. Efektywność osobista w przywództwie. Planowanie i organizacja pracy własnej. –1,5 dnia

Korzyści: W ciągłej pogoni za czasem często tracimy umiejętność systematycznego planowania. Wolimy już zacząć zadanie, niż je wcześniej zaplanować, bo mamy złudzenie
że będzie szybciej. Czy lubisz i chcesz pracować na podstawie wyznaczonych celów, a może preferujesz inne sposoby na codzienne funkcjonowanie. Jak to oceniasz? Kiedy osiągasz wysoki poziom własnej satysfakcji i samozadowolenia? Czy czujesz się fizycznie sprawny i witalny? Jak zwiększyć poziom energii w okresach wymagających od Ciebie większej aktywności? Co na dziś najbardziej Ci przeszkadza w Twojej organizacji pracy? Jak radzisz sobie ze „złodziejami czasu”? Dostrzegasz miejsce na usprawnienie pracy Twojego zespołu?

Zagadnienia:

 1. Praca nad sobą- co mi przychodzi łatwo a co trudno?
 2. Sztuka planowania.
 3. Organizacja pracy własnej. Best practices.
 4. Moje mocne strony w planowaniu i organizacji pracy własnej i innych.
 5. Świadomość własnych celów.
 6. Priorytet wśród zadań.
 7. Przeszkody stojące na drodze do efektywnego planowania i organizacji pracy własnej. Praca na przykładach uczestników.
 8. Metody wspomagające efektywność osobistą.
 9. Poprawa efektywności zarządzania sobą w czasie.
 10. Dostarczenie praktycznych narzędzi wspierających planowanie i zwiększających efektywność osobistą.
 11. Badanie własnej skuteczności działań.

 

Warsztat X. Najnowsze trendy w zarządzaniu ludźmi. Workshop podsumowujący. 1,5 dnia

Korzyści: W ostatnim module zostaną omówione najnowsze trendy w zarządzaniu firmami i ludźmi. Jako finał Akademii zostanie przeprowadzony warsztat nakręcenie podsumowującego klipu, będącego jednocześnie swoistą „pamiątką” z udziału w Akademii.

 

Zagadnienia:

 1. Idea turkusowej organizacji.
 2. Zarządzanie generacjami (Pokolenie XYZ). Najnowsze wyniki badań.
 3. „Przywództwo w sieci”.
 4. Przywództwo a zwinne metodyki zarządzania zespołami i projektami (AGILE)- zebranie praktyk.
 5. Rozwijanie poziomów świadomości pracownika (trening, coaching, mentoring, tutoring).
 6. Podsumowanie Akademii- workshop- klip, wyróżniki efektywnego i osobistego przywództwa każdego z uczestników.

Terminy Akademii efektywnego przywództwa

I moduł 10-11.03.2018

II moduł 14-15.04.2018

III moduł 18-19.11.2018

IV moduł 12-13.05.2018

V moduł 16-17.06.2018

VI moduł 15-16.09.2018

VII moduł 13-14.10.2018

VIII moduł 27-28.10.2018

IX moduł 17-18.11.2018

X moduł 8-9.12.2018

Uwagi dodatkowe

1) Istnieje również możliwość uczestnictwa w obligatoryjnym, pomniejszonym zestawie modułów.

Moduły obligatoryjne to: I, II, III, V , VI, VIII.

Cena za moduły I, II, III, V , VI, VIII: 3600,00 zł

2) Sylwetki prowadzących szkolenia zostaną przesłane na życzenie.

3) Akademia będzie kończyła się wydaniem certyfikatu imiennego.

4) Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o ukończonym kursie na wzorze Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Metodologia

Centrum Innowacji Prolearning, bazuje na autorskiej metodologii pracy:

 

I-TEAM Methodology

 

I– Individuality/ indywidualność- dostrzeżenie jednostkowych potrzeb każdego z uczestników oraz pobudzenie do autorefleksji oraz zakotwiczenie gotowości do zmiany.

 

T E A M– czyli drużyna, zespół, który będzie w stanie działać efektywnie, dzięki wspólnemu treningowi, pozwalającemu na dostrzeżenie indywidualnych potrzeb, oczekiwań firmy oraz wzbudzeniu odpowiedniej motywacji do realizacji celów.

 

T- Training/ trening- intensywna praca z zespołem, pozwalająca
na integrację grupy.

 

E– Elasticity/ elastyczność- elastyczne podejście do każdego uczestnika,
z uwzględnieniem tego, który zakres może on wdrożyć na swoim stanowisku pracy.

 

A- Adaptation/ adaptacja- dostosowanie metody i formy szkolenia do potrzeb firmy.

 

M– Motivation/ motywacja- wzbudzenie gotowości uczestnika szkolenia
do podjęcia określonych działań oraz ukierunkowanie jego zachowań,
na osiągnięcie określonych, istotnych dla niego oraz organizacji celów.

 

W celu zwiększenia motywacji do zmiany behawioralnej
w odniesieniu do zaplanowanych efektów biznesowych, nasza metoda pracy opiera się na warsztatowym angażowaniu każdego z uczestników i bieżącej analizie procesu grupowego.

 

Projekt opiera się na moderowanym uczeniu się przez doświadczenie (cykl KOLBA) – stosujemy najbardziej efektywna metodę uczenia się osób dorosłych, polegającą na specjalnie zaprojektowanych zadaniach, budujących osobiste przeżycia i doświadczenia, z których następnie wyciągane są wnioski i generalizowane ogólne zasady. Wiedza teoretyczna uzupełniana jest również przez trenera, a następnie uczestnicy stosują ją w praktyce poprzez rozwiązywanie realnych przypadków z własnego otoczenia.

 

 

Możliwość dopasowania Akademii efektywnego przywództwa do potrzeb Twojej firmy

Wskazany plan warsztatów może być również dopasowany w przypadku organizacji przez ProLearning do projektu zamkniętego, dedykowanego do indywidualnych potrzeb i bieżącej sytuacji w firmie. Uwzględniamy także bezwzględny czas trwania poszczególnych sesji konieczny do wykonania rzetelnej usługi rozwojowo- szkoleniowej.

 

W ramach uczestnictwa zapewniamy Państwu

 • analiza potrzeb szkoleniowych
 • próbka szkoleniowa w ramach przedstawionej oferty (na życzenie Klienta)
 • organizacje szkolenia oraz zapewnienie trenera
 • materiały dydaktyczne
 • catering podczas przerw (kawa, herbata, ciastka)
 • lunch
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • zaświadczenie o ukończonym kursie na wzorze Ministerswta Edukacji Narodowej
 • bezpłatne konsultacje z Wykładowcą do 2 tygodni od momentu ukończenia szkolenia
 • testy sprawdzające poziom wiedzy i umiejętności po ukończeniu szkolenia (na życzenia klienta)

Warianty cenowe

Wariant I:

1. Cena za Akademię Osobistego Przywództwa: 6500 zł netto/osoba.

Dla osób zgłaszających uczestnictwo indywidualnie cena netto = cenie brutto.

 

Dla firm, które zgłoszą więcej niż 6 osób na cykl 10 szkoleń, zostaną ustalone indywidualne rabaty. Zapraszamy do kontaktu.

Wariant II:

1. Istnieje możliwość płatności w systemie dwóch rat. System ratalny dotyczy tylko zapisu na 10 szkoleń.

Wysokość jednej raty: 3450 zł netto.

Wariant III:

1. Istnieje również możliwość uczestnictwa w obligatoryjnym, pomniejszonym zestawie modułów.

Moduły obligatoryjne to: I, II, III, V , VI, VIII.

Cena za moduły I, II, III, V , VI, VIII: 4500 zł

Jesteś przedstawicielem małej lub średniej firmy? Skontaktuj się z naszym specjalistą, który opowie Ci o możliwościach dofinansowania Akademii Efektywnego Przywództwa z Bazy Usług Rozwojowych.

sprzedaz@prolearning.pl
tel.: 713535251

Referencje

"Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu „Radio Opole” Spółka Akcyjna w ramach programu doskonalenia zawodowego kadry kierowniczej podjęła współpracę z firmą Centrum Innowacji ProLearning. Przedmiotem ostatnio realizowanego…"

Radio Opole

więcej

"Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu „Radio Opole” Spółka Akcyjna w ramach programu doskonalenia zawodowego pracowników podjęła współpracę z firmą Centrum Innowacji ProLearning. Przedmiotem ostatnio realizowanego projektu…"

Radio Opole

więcej
więcej referencji

Ostatnio przeglądane

Słowa kluczowe

akademia, przywództwo osobiste, skuteczne zarządzanie, zarządzanie sobą, pokolenie xyz, zarządzanie pokoleniami, skuteczne zarządzanie zespołem, zarządzanie zespołem, Akademia osobistego przywództwa, jak skutecznie zarządzać sobą i pokoleniami, nowe trendy, nowe trendy w zarządzaniu, warsztaty eksperckie, efektywne przywództwo, leadership, akademia przywództwa, akademia efektywnego przywództwa,
 • Nasze certyfikacje

 • International Coach Federation
 • Matrik

Kurs:

Czas trwania:
Liczba godzin dziennie:
Liczba dni:
Lokalizacja:
Termin
Cena netto :

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza w celu zapisu na wybrane egzaminy.

Kod * Nazwa * Data * Godzina Opcja
+

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×